Stanovy politického hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (ANS)

Článek I.

Úvodní ustanovení.

1. Název politického hnutí je ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (dále jen hnutí).

2. Zkratka názvu hnutí je ANS

3. Přidělené IČO je 71443274

4Politické hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL je právnickou osobou podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

5. Hnutí vyvíjí činnost na území České republiky, sídlem hnutí je Praha.

6. Hnutí používá tento znak:

Článek II.

Cíl hnutí.

7. Cílem ANS je BEZPEČNÁ, SAMOSTATNÁ a SOBĚSTAČNÁ REPUBLIKA, která hájí ČESKÉ NÁRODNÍ ZÁJMY a TRADIČNÍ RODINU.

8. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL vyvíjí svoji činnost v souladu se zákony České republiky v platném znění.

Článek III.

Členství v hnutí.

9. Členem hnutí může být občan České republiky starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, který není členem jiné politické strany či politického hnutí, souhlasí se stanovami ANS i jeho programem a prošel roční kandidátskou lhůtou. V této lhůtě je žadatel o členství registrován jako kandidát. Účastní se všech činností hnutí, ale nemá hlasovací právo a nemůže být volen do orgánů hnutí.

10. Členství vzniká schválením přihlášky s čestným prohlášením o občanské bezúhonnosti, základním klubem, krajským klubem nebo předsednictvem ÚVR ANS.

11. Členství zaniká:

a) vystoupením člena z hnutí dnem doručení oznámení o vystoupení;

b) zrušením členství podle ustanovení č. 13. tohoto článku stanov;

c) vyloučením člena podle ustanovení č. 14. tohoto článku stanov;

d) nezaplacením ročního členského příspěvku a to ani v dodatečné lhůtě po vyzvání k platbě svým krajským klubem;

e) vstupem člena do jiné politické strany nebo hnutí dnem předcházejícím datu takového vstupu;

f) dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zbavení či omezení způsobilosti člena k právním úkonům;

g) úmrtím člena.

12. Pozastavení členství:

Vznikne-li pochybnost, že člen se dopouští porušování stanov, může mu jeho krajský klub nebo vyšší orgán hnutí pozastavit členství na dobu nezbytně nutnou.

13. Zrušení členství:

Členu může být zrušeno členství krajským klubem, jehož je členem nebo vyšším orgánem, jestliže řádně neplní povinnosti člena hnutí.

14. Vyloučení.

Člen může být krajským klubem nebo vyšším orgánem vyloučen, jestliže:

a) závažně porušil stanovy;

b) poškodil hnutí jednáním, jež je v rozporu s programem a zájmy hnutí a dobrými mravy, svým chováním na veřejnosti, způsobem výkonu své funkce v hnutí nebo veřejné funkce opakovaně a závažně ohrozil nebo poškodil dobré jméno a pověst hnutí;

c) uvede nepravdivé nebo zkreslené evidenční údaje v přihlášce viz v čl. III. odst. 10 stanov;

15. Členství nezaniká:

Ukončením činnosti krajského nebo základního klubu.

Článek IV.

Práva a povinnosti člena.

Práva:

16. Zvolit si klub ANS, ve kterém bude pracovat.

17. Podílet se na formování politiky hnutí a účastnit se všech akcí hnutí.

18. Vyjadřovat své názory, připomínky, návrhy a stanoviska na jednáních hnutí nebo je podávat orgánu ANS.

19. Účastnit se jednání orgánů hnutí, jestliže se jedná o jeho osobě, návrzích, připomínkách nebo kritice. O přijatých rozhodnutích být informován.

20. Volit, být volen, navrhován a delegován do orgánů a na jednání hnutí. Být doporučován a navrhován do veřejných funkcí.

21. Být informován o průběhu a závěrech jednání hnutí.

22. Podávat stížnosti a odvolávat se proti rozhodnutí orgánů hnutí vždy k vyššímu orgánu až po nejvyšší orgán – shromáždění členů.

Povinnosti:

23. Dodržovat stanovy hnutí.

24. Plnit usnesení orgánů hnutí.

25. Aktivně se podílet na prosazování, naplňování cílů hnutí, programu hnutí a jejich propagaci.

26. Platit členské příspěvky ve stanovené výši.

27. Pracovat v klubu hnutí, řádně vykonávat funkce v hnutí a veřejné, do kterých byl zvolen, delegován, doporučen, informovat orgány hnutí a klub o své činnosti a výsledcích.

28. Sdělovat změny svých osobních údajů do členské evidence hnutí.

Článek V.

Vnitřní organizační struktura hnutí ANS.

29. Orgány hnutí jsou tvořeny volbou, delegováním nebo kombinací obou způsobů.

30. Na stejné úrovni je neslučitelná funkce člena kontrolního nebo rozhodčího orgánu s funkcí v řídícím orgánu hnutí.

31. Orgány hnutí jsou schopné se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina z celkového počtu jejich členů nebo zvolených delegátů. Rozhodnutí jsou přijímána schválením nadpoloviční většinou přítomných.

Základní klub

32. V rámci působnosti krajského klubu (viz čl. 36) mohou vznikat v místech, kde jsou nejméně tři členové základní kluby hnutí. Základní klub je organizační jednotkou hnutí a je podřízen krajskému klubu.

33. Orgánem základního klubu je členská schůze.

34. Členská schůze je svolávána podle potřeb základního klubu a z rozhodnutí krajského klubu.

35. Členská schůze volí předsedu základního klubu.

Krajské orgány

Krajský klub

36. Krajský klub je organizační jednotkou hnutí, působí na území správního obvodu každého kraje a hlavního města Prahy. V obvodu kraje může působit jen jeden krajský klub. Registraci krajského klubu potvrzuje předsednictvoÚstřednívýkonnérady(ÚVR) ANS.

37. Krajský klub tvoří nejméně tři členové hnutí.

38. Krajské kluby mohou v majetkoprávních záležitostech jednat pouze na základě a v rozsahu písemného zmocnění předsednictva ÚVR ANS.

Krajské shromáždění členů

39. Nejvyšším krajským orgánem je krajské shromáždění členů.

40. Krajské shromáždění členů ANS zejména:

a) volí předsedu krajského klubu;

b) schvaluje kandidátní listiny hnutí pro volby do zastupitelstva kraje, kandidátní listiny a kandidáty do Parlamentu ČR a navrhuje kandidáty do EP.

41. Krajské shromáždění členů svolává předseda krajského klubu nebo jím pověřený člen hnutí.

42. Mimořádné krajské shromáždění členů musí být svoláno na žádost nejméně jedné třetiny členůhnutí v kraji do jednoho měsíce.

Ústřední orgány hnutí

43. Nejvyšším orgánem hnutí ANS je Celostátní shromáždění členů. Celostátníshromáždění členů se koná nejméně jednou za rok. Shromáždění svolává předsednictvo ANS. Předsednictvo ANS stanoví klíč k volbě delegátů. Mimořádné shromáždění členů musí být svoláno na žádost nejméně jedné třetiny krajských klubů.

Celostátní shromáždění členů

a) volí předsedu ANS, 1. místopředsedu ANS a místopředsedy ANS;

b) volí a odvolává předsedu a členy Ústřední kontrolní a revizní komise (ÚKRK)

c) volí a odvolává předsedu a členy Ústřední rozhodčí komise (ÚRoK)

d) přijímá, mění nebo doplňuje program, stanovy a další základní dokumenty hnutí;

e) schvaluje kandidáty do Parlamentu ČR, Evropského Parlamentu, vkrajích, kde nejsou krajské kluby a na prezidenta ČR;

f) rozhoduje o výši členských příspěvků;

g) rozhoduje o rozpuštění hnutí, sloučení s jinou politickou stranou nebo politickým hnutím

Předsednictvo ANS

44. Nejvyšším výkonným orgánem hnutí mezi Celostátnímishromážděními členů je předsednictvo ANS. Předsednictvo tvoří předseda, 1. místopředseda a místopředsedové hnutí zvolení celostátním shromážděním členů.

45. Předsednictvo řídí činnost krajských klubů ANS a ze své činnosti se zodpovídá Celostátnímushromáždění členů ANS.

Revizní a rozhodčí orgány

Ústřední kontrolní a revizní komise (ÚKRK)

46. Ústřední kontrolní a revizní komise je nejvyšším kontrolním orgánem hnutí mezi shromážděními členů.

Ústřední kontrolní a revizní komise:

a) kontroluje hospodaření hnutí ANS a všech organizačních jednotek;

b) o své činnosti podává zprávu celostátnímu shromáždění členů.

Ústřední rozhodčí komise (ÚRoK)

47. Ústřední rozhodčí komise je nejvyšším rozhodčím orgánem mezi shromážděními členů.

Ústřední rozhodčí komise:

a) řeší spory mezi členy hnutí, mezi členem, jeho krajským klubem a orgány hnutí, mezi krajským klubem a ústředními orgány hnutí;

b) o své činnosti podává zprávu shromáždění členů.

Článek VI.

Jednání jménem hnutí ANS

48. Jménem hnutí jedná předseda a 1. místopředseda, který vykonává funkci předsedy ANS v době jeho nepřítomnosti nebo i v případě, že předseda nemůže vykonávat svoji funkci. Není-li to možné, tak jiná další osoba zmocněná předsednictvem ANS v rozsahu zmocnění.

Osoby jednající jménem hnutí a potvrzující jeho jménem dokumenty činí to takto: k názvu hnutí uvedou své jméno, příjmení, název funkce a připojí svůj podpis. Jednají-li na základě zmocnění, přiloží platnou plnou moc.“

Článek VII.

Zásady hospodaření hnutí

49. Hospodaření hnutí a jeho organizačních jednotek je jednotné, v souladu s platnými právními předpisy, stanovami a hospodářskými směrnicemi z nich vycházejícími.

50. Příjmem hnutí ANS mohou být:

a) příspěvek ze státního rozpočtu ČR na úhradu volebních nákladů;

b) příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost hnutí;

c) příspěvky členů;

d) dary a dědictví;

e) příjmy z prodeje a pronájmu movitého a nemovitého majetku;

f) úroky z vkladů;

g) příjmy z pořádání tombol, kulturních, sportovních, rekreačních, vzdělávacích, politických a společenských akcí;

h) půjčky a úvěry.

51. Majetek ANS je vlastnictvím hnutí jako celku. Každá vnitřní organizační jednotka může nabývat pro ANS movitý a nemovitý majetek, hmotná a nehmotná práva. Vnitřní organizační jednotka účelně a efektivně nakládá s majetkem ANS, se kterým hospodaří.

52. Člen ANS platí v základním nebokrajském klubu, ve kterém je organizován, základní roční členský příspěvek. Výši příspěvku schvaluje Celostátní shromáždění členů ANS.

53. Poslanci a senátoři, případně další zástupci hnutí v zastupitelských sborech poskytují hnutí vedle řádných členských příspěvků hmotnou podporu dle dohody s předsednictvem ANS.

54. Členové neručí ani neodpovídají za závazky hnutí.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

55. Zanikne-li některá vnitřní organizační jednotka, rozhodne předsednictvo ANS, která jiná organizační jednotka převezme všechny náležitosti zaniklé jednotky včetně majetku.

56. Zanikne-li hnutí ANS sloučením s jinou politickou stranou nebo politickým hnutím, přecházejí majetek práva, pohledávky a závazky na právního nástupce.

57. Zanikne-li hnutí bez právního nástupce, rozhodne předsednictvo ANS o použití pozůstalého majetku na veřejně prospěšné účely.

58. Dojde-li k nesouladu stanov v důsledku změny zákonů nebo jiných právních norem, může předsednictvo ANS provést nezbytné změny stanov. Změna musí být potvrzena nejbližším Celostátnímshromážděním členů.

59. Stanovy ANS byly schváleny ve výše uvedeném znění na jednání 5. mimořádného Celostátníhoshromáždění členů 14. 11. 2020 a nabývají planosti dnem 14. 11. 2020.

V Praze dne 14. 11. 2020

……..…………………………..

předsedkyně ANS

Předsedkyně: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.